Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
Số: 338 /TB-ĐHHN                                     Hà Nội, ngày 02     tháng 3 năm 2020
THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ
chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy
khóa 2016, 2017, 2018, 2019
 
Kính gửi: Các khoa đào tạo chính quy
Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 08 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập và Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03 tháng 8 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II của Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH;
Căn cứ Công điện số 474/CĐ-TTg, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-ĐHHN ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội về việc chi trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Hà Nội.
Nhà trường hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (hướng dẫn chi tiết kèm theo).
Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 20/3/2020
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng CTSV & QHDN (P .103, nhà C, gặp cô Thúy).
Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này tới toàn thể sinh viên của khoa được biết và thực hiện.  
 
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Như trên                                                       
- Lưu: VT, P.CTSV & QHDN.                                                                  (đã ký)
 
 
                                                                                                      Nguyễn Văn Trào

 

Chi tiết Thông báo

Các Mẫu đơn: http://daotao.hanu.vn/truong-dai-hoc-ha-noi/VRF61/994-49/1/cac-mau-don-su-dung-trong-viec-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-doi-voi-sinh-vien-truong-dai-hoc-ha-noi.ptu

 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
02/03/2020
Tin phổ cập đã đăng: