Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   

                                                                          Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận

học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020

 

Kính gửi: Các khoa đào tạo hệ chính quy

           

Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp xin kính gửi Ban chủ nhiệm các khoa danh sách sinh viên khóa 2016, 2017, 2018, 2019 thuộc diện được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020.

Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này đến sinh viên để các em kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện và thông tin cá nhân trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức.

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 11/5 đến 19/5/2020 tại phòng CTSV và QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thu).

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV&QHDN              

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG    

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                Đỗ Quốc Đạt 

DANH SÁCH NIÊM YẾT SINH VIÊN THUỘC DIỆN NHẬN HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020               

Đăng tin: Đặng Hương Thu
08/05/2020
Tin phổ cập đã đăng: