Hỗ trợ IT
(PTU) - Danh sách thi ngày 14/5/2020_Khoa Giáo dục Chính trị

 Sinh viên xem danh sách thi:

1. Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin I tại đây

2. Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin II tại đây.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh tại đây.

4. Đường lối cách mạng của ĐCSVN tại đây.

Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày 13/5/2020

 

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
12/05/2020