Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo QĐ 66 đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2016

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Số: 825/TB-ĐHHN                                 Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ

Hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg

của Thủ tướng chính phủ đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016-2020

Kính gửi: Các khoa đào tạo chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông báo số 519/TB-ĐHHN ngày 03 tháng 04 năm 2020 về kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học hệ chính quy khóa 2016-2020,

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ chính sách cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành, Nhà trường hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016-2020 như sau:

1. Về đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước.

2. Hồ sơ xét bao gồm:

            - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu đính kèm);

            - Giấy khai sinh (sao y bản chính);

            - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (sao y bản chính).

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/6 đến 19/6/2020.

4. Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc: Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (P.103 nhà C, gặp cô Thu).

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này tới toàn thể sinh viên của khoa được biết và thực hiện.                                                                                        

Nơi nhận:                                                             TL. TRƯỞNG PHÒNG                                                                    

Như trên;                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV & QHDN

- Lưu: VT, P.CTSV&QHDN.                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                  Đỗ Quốc Đạt 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP    

Đăng tin: Đặng Hương Thu
29/05/2020
Tin phổ cập đã đăng: