Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

        Số: 1012/TB-ĐHHN                          Hà Nội, ngày 24  tháng 6 năm 2020       

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2019-2020

 
 

 

 

Kính gửi:       

                        -    Các khoa đào tạo hệ chính quy;

-         Các bộ môn;

-         Phòng Quản lý Đào tạo;

-         Phòng Tài chính - Kế toán.

 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục Đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Hướng dẫn số 278/HD-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 512/TB-ĐHHN ngày 14 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ban hành Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học, văn bằng 2 (VB2), học cùng lúc hai chương trình (CN2) áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hà Nội,

Theo kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường thực hiện công tác xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy đối với từng khoa, từng ngành.

1)     Đối với sinh viên khóa 2016:

-  Căn cứ Thông báo số 519/TB-ĐHHN ngày 04 tháng 4 năm 2020 về kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học hệ chính quy khóa 2016-2020, sinh viên khóa 2016 sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 30/7/2020.

-  Để tạo điều kiện cho sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập trước khi tốt nghiệp, Nhà trường yêu cầu các khoa tổng hợp điểm TBC học tập và kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 2016 và nộp cho Nhà trường (qua phòng Quản lý Đào tạo và phòng CTSV&QHDN) trước ngày 03/7/2020.

2)     Đối với sinh viên khóa 2017, 2018, 2019:

-  Căn cứ vào khung thời gian năm học 2019-2020 đã được Hiệu trưởng duyệt, các khoa kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020 vào ngày 30/7/2020.

-  Nhà trường yêu cầu các khoa tổng hợp và cập nhật kết quả học tập, rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 trên phần mềm Edusoft.net, đồng thời gửi cho Nhà trường (qua phòng Quản lý Đào tạo và phòng CTSV&QHDN) từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2020.

Ban Giám hiệu đề nghị các khoa và các đơn vị liên quan thực hiện Thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CTSV & QHDN.

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Văn Trào

 

Đăng tin: Đặng Hương Thu
24/06/2020
Tin phổ cập đã đăng: