Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định v/v thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016-2020

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

     Số: 1109/QĐ-ĐHHN                                Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020        

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập năm 2020

theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016-2020

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiên Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 519/TB-ĐHHN ngày 03 tháng 04 năm 2020 về kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học hệ chính quy khóa 2016-2020,

Căn cứ hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên hệ chính quy khóa 2016;

Xét đề nghị của Phó trưởng phòng Công tác sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng phòng Tài chính-Kế toán,

  QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Công nhận 07 sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 được hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013.

(có 01 danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên.

Điều 3: Các phòng CTSV&QHDN, Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                        

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                    

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.

                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                          (đã ký)

 

                                                                                                            Nguyễn Văn Trào     

FILE PDF SCAN QUYẾT ĐỊNH KÈM DANH SÁCH 07 SINH VIÊN KHÓA 2016 ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO QD66 NĂM 2020

Đăng tin: Đặng Hương Thu
06/07/2020
Tin phổ cập đã đăng: