Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định v/v bổ sung danh sách miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2018, 2019

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                 

       Số:  1176/QĐ-ĐHHN                       Hà Nội, ngày 13  tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh sách miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2018, 2019

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học của trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 08 năm 2019 về thu học phí các hệ đào tạo của Trường Đại học Hà Nội từ năm học 2019-2020;

Căn cứ đơn xin truy lĩnh và hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên;

Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

  QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Đồng ý bổ sung cho 03 sinh viên hệ chính quy khóa 2018, 2019 thuộc diện được miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 và học kỳ 1 năm học 2019-2020.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức miễn, giảm học phí đối với sinh viên được quy định theo Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội.

Điều 3: Các phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Tài chính-Kế toán, Quản lý Đào tạo, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                       

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                     

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.                                                                           

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                  Nguyễn Văn Trào

FILE QUYẾT ĐỊNH KÈM DANH SÁCH 03 SINH VIÊN KHÓA 18 VÀ 19 ĐƯỢC TRUY LĨNH TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019 VÀ HỌC KỲ 1 2019-2020

Đăng tin: Đặng Hương Thu
13/07/2020
Tin phổ cập đã đăng: