Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên khóa 2016-2020 thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                         Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết danh sách sinh viên khóa 2016 - 2020

thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020

 

Kính gửi:    Các khoa đào tạo hệ chính quy

Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp xin kính gửi Ban chủ nhiệm các khoa danh sách sinh viên khóa 2016 - 2020  thuộc diện được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách kèm theo).

FILE DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2016 THUỘC DIỆN NHẬN HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Phòng CTSV&QHDN kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này đến sinh viên để kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện và thông tin cá nhân trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức.

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 16/7 đến hết ngày 22/7/2020 qua phòng CTSV&QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thu).

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTSV&QHDN.

          TL. HIỆU TRƯỞNG

          KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV&QHDN

            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

          Đỗ Quốc Đạt

        

Đăng tin: Đặng Hương Thu
16/07/2020
Tin phổ cập đã đăng: