Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định v/v cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

       Số: 1289 /QĐ-ĐHHN                            Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020

cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học của trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 08 năm 2019 về thu học phí các hệ đào tạo của Trường Đại học Hà Nội từ năm học 2019-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 278/HD-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1012/TB-ĐHHN ngày 24 tháng 06 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2019-2020;

Xét đề nghị của Phó trưởng phòng Công tác sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công nhận 61 sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016-2020 được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

 - Ngành NN Bồ Đào Nha: 02 sinh viên

- Ngành NN Anh: 15 sinh viên

 - Ngành NN Tây Ban Nha: 02 sinh viên

- Ngành NN Trung Quốc: 15 sinh viên

 - Ngành NN Đức: 02 sinh viên

- Ngành NN Nhật: 05 sinh viên

 - Ngành NN Italia: 07 sinh viên

 - Ngành NN Nga: 02 sinh viên

- Ngành NN Hàn Quốc: 06 sinh viên

- Ngành Truyền thông DN: 01 sinh viên

 - Ngành NN Pháp: 04 sinh viên

 

(có 01 danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức học bổng đối với mỗi sinh viên được nhận theo Thông báo số 327/TB-ĐHHN ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội.

Điều 3: Các phòng CTSV&QHDN, Quản lý Đào tạo, Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       

                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 - Như Điều 3;                                                                           

 - Lưu: VT, CTSV&QHDN.

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                  

                         

                                                                                                        Nguyễn Văn Trào

FILE QUYẾT ĐỊNH KÈM DANH SÁCH KHÓA 16 ĐƯỢC NHẬN HBKKHT HỌC KỲ 2 2019-2020

Đăng tin: Đặng Hương Thu
24/07/2020
Tin phổ cập đã đăng: