Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng Lotte học kỳ 1 năm học 2020-2021

 Sinh viên xem chi tiết các nội dung sau:

1. Thông báo vv giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng Lotte

2. Mẫu Phiếu thông tin cá nhân 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
07/09/2020
Tin phổ cập đã đăng: