Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định v/v trao học bổng khen thưởng đối với sinh viên khóa 2020-2024 đạt thành tích cao trong kỳ xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2020

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

   Số: 2098/QĐ-ĐHHN                                    Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020          

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao học bổng khen thưởng đối với sinh viên khóa 2020-2024

đạt thành tích cao trong kỳ xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2020

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-HĐT ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-ĐHHN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-ĐHHN ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nôi;

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1: Trao 38 suất học bổng khen thưởng đối với sinh viên đạt giải quốc gia (thuộc diện xét tuyển thẳng), đạt điểm xét tuyển cao vào các ngành đại học hệ chính quy; 04 suất học bổng đặc biệt đối với sinh viên đạt điểm xét tuyển cao nhất vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2020.

(có 02 danh sách kèm theo)

Điều 2: Mỗi suất học bổng khen thưởng trị giá 3.000.000 vnđ (ba triệu đồng) ; mỗi suất học bổng đặc biệt trị giá 1.500.000 vnđ (một triệu năm trăm nghìn đồng).

Điều 3: Các phòng CTSV&QHDN, Quản lý Đào tạo, Tài chính-Kế toán, các khoa đào tạo chính quy, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.       

                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                      

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.                                                                                       

                                                                                                            

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                 (đã ký)                      

                                                                                 Nguyễn Văn Trào  

Đăng tin: Đặng Hương Thu
21/10/2020
Tin phổ cập đã đăng: