Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc cung cấp bảng điểm xét học bổng Kumho học kỳ 1 năm học 2020-2021

 Sinh viên xem chi tiết như sau:

1. Thông báo

2. Danh sách sinh viên đề nghị cung cấp bảng điểm 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
21/10/2020
Tin phổ cập đã đăng: