Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc hoàn trả lại học phí cho các sinh viên diện chính sách thuộc đối tượng miễn, giảm học phí năm học 2014 - 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Số..1850../TB-ĐHHN-TCKT
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  
 
Hà Nội, ngày  24     tháng  11 năm 2014

 
THÔNG BÁO
Về việc giải quyết chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên diện chính sách
thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
 
            Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-ĐHHN ngày 08/10/2014 quyết định về việc miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2014-2015 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2011, 2012, 2013 và Quyết định số 1842/QĐ-ĐHHN ngày 21/11/2014  về việc miễn, giảm học phí kỳ 1 năm học 2014-2015 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018 và khóa 2013-2017, 
            Phòng Tài chính-Kế toán thông báo về việc giải quyết chế chế độ miễn, giảm học phí trong năm học 2014-2015 đối với sinh viên chính quy diện chính sách như sau:
1.      Đối với sinh viên thuộc đối tượng được giảm 50% học phí:
            Sinh viên thuộc đối tượng được giảm 50 % học phí theo Quyết định của trường nếu đã nộp học phí kỳ 1 năm học 2014-2015 sẽ được chuyển số tiền học phí đã nộp sang kỳ 2 năm học 2014-2015. Mức học phí phải nộp của kỳ 2 của năm học 2014-2015 sẽ được tính bằng số học phí phải nộp cả năm học (sau khi đã được giảm 50%) trừ đi số học phí đã nộp của kỳ 1.
2.      Đối với sinh viên thuộc đối tượng được miễn 100% học phí:
-         Sinh viên được nhận lại tiền đã nộp, gồm: Sinh viên các khóa 2011, 2012, 2013 là đối tượng được miễn học phí theo các Quyết định của trường nhưng đã nộp tiền học phí kỳ 1 năm học 2014-2015 qua thẻ ATM; Sinh viên khóa 2014 đã nộp tiền học phí khi nhập học.
-         Thời gian, địa điểm nhận lại tiền học phí: Từ ngày 24/11/2014 – 01/12/2014,
Tại Phòng 103-Nhà A (gặp Cô Thu, cán bộ phụ trách Quỹ P. TC-KT)
              Khi đến nhận lại tiền sinh viên cần mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên.
            Kính đề nghị phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin và các khoa phối hợp thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     T/L. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG TC-KT
Nơi nhận:
-          Các khoa; P. CTSV; TTCNTT;
-          Lưu: P.TC-KT;VT.                                                                                (đã ký)
                                               
                                                                                                

                                                                                                                      Bùi Kim Cương       

 DANH SÁCH NHẬN LẠI HỌC PHÍ XEM TẠI ĐÂY

Đăng tin: Trần Thị Quỳnh Phương
25/11/2014