Hỗ trợ IT
(PTU) - Kỷ luật sinh viên

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         
       Số: 620 /QĐ-ĐHHN                                              Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014
 
 
                                                                   QUYẾT ĐỊNH
                                                           Về việc kỷ luật sinh viên
 
                                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 
 
         Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
        Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
         Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;
         Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
         Căn cứ Biên bản xử lý kỷ luật của Hội đồng thi HANU TEST Trường Đại học Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2014 về việc vi phạm quy chế thi;
         Căn cứ đề nghị của khoa Quản trị Kinh doanh – Du lịch;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên và ông Trưởng phòng Đào tạo,
 
                                                                           QUYẾT ĐỊNH:
 
         Điều 1: Đình chỉ học tập 01 năm học (từ ngày 15/08/2014 đến ngày15/05/2015) đối với sinh viên: 
Nguyễn Thành Sơn, sinh ngày: 06/05/1991, lớp 4TC-09, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch;
Lý do: Nhờ người thi hộ tại Hội đồng thi HANU TEST Trường Đại học Hà Nội, ngày 10/05/2014.
           Điều 2: Gửi thông báo về địa phương, gia đình của sinh viên, thông báo rộng rãi toàn trường và ghi hồ sơ sinh viên;
Hết thời hạn đình chỉ học tập, sinh viên phải xuất trình giấy chứng nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành nghĩa vụ công dân tại địa phương để Nhà trường xem xét tiếp nhận vào học tiếp.
          Điều 3: Phòng Công tác Sinh viên, phòng Đào tạo, khoa Quản trị Kinh doanh - Du lịch, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
 
                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                            (đã ký)
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ sinh viên;
- Lưu VT, CTSV. 
                                                                                                                 NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
 
Đăng tin: Nguyễn Danh Vĩnh
04/12/2014