Hỗ trợ IT
(PTU) - Thi lại các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

THÔNG BÁO
 
V/v thi lại (lần2) các môn Khoa học Mác-Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh
 
        Khoa Giáo dục Chính trị sẽ tổ chức thi lần 2 các môn Khoa học Mác-Lênin,
 Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đối tượng là sinh viên hệ chính quy học trong học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:
 
1.Thời gian thi:    Ngày 07 tháng 02 năm 2015 ( Chiều thứ bẩy )
2. Địa điểm thi:                  Nhà C
3. Các môn thi:  
       - Ca1: 13h00 - 14h30   Nguyên lý 1 TT HCM
      - Ca1: 14h45- 16h15   Nguyên lý 2; Đường lối CM  và PLĐC
      Sinh viên nộp lệ phí tại Phòng Tài chính-kế toán (P.104 nhà A) từ ngày 27/01/2015 đến hết ngày 30/01/2015. Danh sách thi dán tại bảng thông báo phòng 202C
Đăng tin: Mai Văn Huy
14/01/2015