Hỗ trợ IT
Giải đáp thắc mắc trực tuyến
Sau khi nhập câu hỏi nhấn Enter để nhận kết quả
Kết quả
 
Câu hỏi  
Chức năng Giải đáp thắc mắc có thể thực hiện qua Gtalk. Các bước thực hiện như sau:
Nếu trong danh sách các Nick chat Gtalk đã có hanubot thì thực hiện từ bước 2; Ngược lại, nếu chưa có thì thực hiện từ bước 1.
Bước 1: Invite
Bước 2: Chọn hanubot từ danh sách các Nick của Gtalk
Bước 3: Thực hiện các Hỏi đáp