Hỗ trợ IT
Giấy chứng nhận sinh viên Đại học Hà Nội
Bộ gõ bàn phím
Thi vào Đại học Hà Nội bằng tiếng
(bắt buộc)
Đăng ký học chuyên ngành thứ 2
(bắt buộc)
(Các nội dung có đánh dấu * là yêu cầu NHẬP)