Hỗ trợ IT
Công tác sinh viên
Toàn cảnh về công tác sinh viên trong nhà trường
+ Học bổng và chế độ chính sách
+ Hành chính và mẫu đơn
+ Kỹ năng mềm và việc làm
Có hàng nghìn công việc khác đang chờ bạn, thông tin chi tiết tại website: http://voyage.hanu.vn/?codePla=1&lang=vi

Thông tin về công việc Audit Trainee
Candidates need to fulfill the following criteria:
- Completion of final semester with major study in finance, accounting and auditing;
- Strong English language capabilities;
- Hard work, responsibility and willingness to learn;
- Adaptable, flexible team player with mature attitude.
+ Quy chế - quy định